Hjälparbete

Bangladesh:
Här har Second hand under flera år gjort betydelsefulla insatser genom framförallt utbildningsprojekt!
Här är exempel på vad vi arbetar med:

  • 5 ”Lära sig läsa” grupper om vardera 15 personer i norra Bangladesh! Det är en mänsklig rättighet att kunna läsa och skriva sitt eget språk. Tyvärr är analfabetismen fortfarande enormt stor i Bangladesh, men vi ger efter vår förmåga stöd till nämnda grupper och det ger ringar på vattnet, många fler vill nu läsa vidare. Organisationen CDC har flerårig erfarenhet av denna utbildningsform.
  • 10 ”Studiecirklar” om ca 12 personer i vardera grupp. Här diskuterar man sig fram till kunskap om deras rättigheter i samhället, hälsa, hygien & sanitet inkomst-skapande, sparande och mycket mer! Ett kunskapsprojekt som Kungälvs pingst och svensk pingstmission arbetat in de sista åren. Organisationen CDC utanför staden Dhaka är väl förtrogen med folkbildningskonceptet och kommer få professionell ledning att starta upp denna för dem nya form av studiecirklar.
  • ”Stipendiefond” för fattiga utsatta ungdomar med bra betyg och som vill läsa vidare. Detta kommer också ske genom organisationen CDC som har ett fantastiskt nätverk i landet varigenom man kan säkert förmedla dessa stipendier.
  • Behovsinsatser i form av toaletter oh brunnar där det behövs och med liten betydelsefull egeninsats från mottagar-byarna. Genom CDC som har kontaktpersoner i hela landet kommer dessa behov att riktas. Framförallt där man själva har ett pågående utbildningsprogram där folk blivit medvetna om behovet av hygien och sanitet.

Barbro Andreasson och Camilla Sydvart har besökt det ovannämnda arbetet. Inspirerande att lyssna in det som dom bevittnat. Ett arbete som är riktigt bra och gör skillnad för folket.

Indien:
Här har SH från 2011-2013 gjort betydande insatser för att bygga en stor grundskola i Bhatwari (norra Indien) tillsammans med Smyrna kyrkan i Göteborg. I november 2013 invigdes skolan som nu kan ta emot avsevärt fler elever samt ge utbildning till och med klass 10. Skolan ligger svårtillgängligt och detta har gjort att byggnationen av den nya skolan tagit tid. I november 2012 besökte Kicki och Daniel Toren skolan och området; Enorma serpentinvägar tog oss till Bhatwari, ett otroligt vackert område, kallt och säkert tufft att leva där. Underbar stämning i skolan! Glädjande att vi nu får vara med och ge barn och ungdomar utbildning, folkets stora önskan! Tidigare kunde bara så få som 10% läsa och skriva i området.

Thailand:
Vi har gett stöd till ett hälsokliniksbygge som ger basal hälso & sjukvård för folk vid gränsen till Myanmar.

 

Vän-länderna:

Ungern:
Vi hjälper en församling med bygge för att kunna utföra sina sociala projekt i området.

Rumänien:
Lastbilssändning med kläder och annan viktig utrustning till vår lokala partner i området!

Serbien:
Vi stöder den lokala organisationen ”Bread of Life” som inriktat sin hjälp på Romernas barns svåra situation. Detta sker i samarbete med PMU InterLife. Se gärna filmklippet från projektet:  http://youtu.be/Rwi5r-W6WMw

Världens Barn och Barnens rätt:
Genom PMU gör Second hand betydande insatser för barn i världen.

Pmu-Interlife:

PMU:s koncept för second hand heter Biståndscenter. Ett Biståndscenter drivs alltid i ett nära samarbete med PMU och den lokala församlingen(Pingst Kungälv). Intäkterna går till projekt som är inriktade på att stödja barn och utbildning eller till katastrofer av olika slag. Våra bidrag till PMU tiodubblas med stöd från SIDA när insatsen går till långsiktiga utvecklingsprojekt. PMU är en av Sveriges största biståndsorganisationer. Du kan läsa mer om den på www.pmu.se

Här kan du läsa mer om 10 aktuella PMU/Sida projekt

Tack alla ni som skänkt varor handlat och arbetat i Pingstkyrkans secondhand Kungälv.
Under våren 2015 har vi utöver våra andra insatser kunnat bidra med

238.600kr Till 10 utvalda PMU/SIDA projekt.

Dessa bidrag kommer genom samarbetet med PMU/SIDA att ge:

6.731.406kr Till våra samarbetspartners i de olika länderna. (2015-2018)

1. NORRA BANGLADESH. 2015-01-01 – 2018-12-31 (518000kr)
Byutveckling.
Att öka tillgången till utbildning/skola för barn från minoritetsgrupperna Mahle, Koch, Kol och Koda. Minoritetsgrupperna ska få ökad kunskap om sina rättigheter, om hur de kan tillgå myndighetstjänster, bättre kunskap om hur lokala resurser för att öka tillgången till mat. Minoriteterna ska även få ökad kunskap om hälsa, utbildning och om hur de kan bevara sin kulturella identitet. Minoritetsgrupperna ska även få ökad kapacitet att organisera sig. Lokala myndigheter ska få ökade kunskaper om minoriteters rättigheter och hur dessa kan respekteras och skyddas.

2. BURUNDI.2016-01-01 – 2017-12-31 (598000kr)
Fredsutbildning. Fred och försoning eller förebyggande av konflikter.
Målet med projektet är att medvetandegöra den burundiska befolkningen i frågor som rör freds- och konflikthantering, demokrati och mänskliga rättigheter.

3. SYDSUDAN.2014-05-01 – 2017-05-31 (891000kr)
Miljöutbildning,jordbruksutveckling. Matförsörjning.
Målet är att höja levnadsstandarden hos samhällen i Yei countys två distrikt i Sydsudan. 1. Ökad matproduktion i Yei payam and Otogo payam, 2. Jordbrukare i Otogo och Yei payam har bättre skördar, 3. Jordbrukare i Otogo och Yei payam har bättre och miljövänligare jordbruksmetoder, 4. ökad tillgång till lokala produkter på marknaden, 5. SPC (lokal samarbetspartner i Sydsudan) har ökad kapacitet att arbeta för att motverka miljöförstöring och katastrofer

4. PALESTINA. 2015-07-01 – 2018-06-30 (530000kr)
Demokratiutveckling. Demokratiska principer i allmänhet inkl.antikorruption.
Under projektet kommer deltagande ungdomar att få en ökad vilja att vara involverade i samhället som aktiva deltagare i beslutsprocesser och förbättringar i förhållanden för alla. De kommer att få en erfarenhet av att aktivt delta i aktiviteter och evenemang som för denna vision vidare och lära sig att föra sina nya kunskaper vidare till andra i deras omgivng. CS- (Civil-samhälles) grupper i området kommer att ha en mer jämlik delning mellan män och kvinnor och unga människor i dessa grupper kommer att öka sitt inflytande. Lokala auktoriteter förbättrar sitt ansvarstagande mot lokalsamhällen och ger ungdomar mer aktiva roller i samhället. Detta tack vare att ungdomar är medvetna om sina rättigheter och kräver att de infrias. Lokal samarbetspartner, som implementerande organisation, kommer genom projektet att stå sig bättre rustad för att facilitera möjligheter för ungdomar. CS-gupper och auktoriteter kommer gemensamt att arbeta för att fullfölja visionen.

5. EGYPTEN. 2014-03-01 – 2017-05-31 (938646kr)
Dialog för demokrati. Demokratiska principer i allmänhet inkl.antikorruption.
Långsiktig målsättning med projektet är att bygga upp ett nätverk av organisationer i civila samhället som arbetar för demokrati och jämställdhet. Fler kvinnor ska ha tillgång till beslutsfattande positioner i civilsamhället, fler organisationer i civilsamhället ska förstå sin roll och sitt ansvar inom civilsamhället och verka för en utvecklad demokratisk kultur. Lokal partner bygger i insatsen vidare på lärdomar och erfarenheter som erhållits genom utvärderingar och i tidigare insatser. Målgrupp är organisationer från MÖNA (Mellanöstern och Nordafrika). I insatsen används folkbildning som metod, vilken visat sig ge goda effekter i arbete för demokratiutveckling.

6. DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO. 2015-05-01 – 2017-12-31 (897000kr)
Försörjning. Försörjningsmöjligheter i allmänhet.
De hushåll som är målgrupp ska ha tillgång till utsäde och deras mathållning ska vara anpassad efter deras behov.Barn med funktionshinder ska ha återfått sin mänskliga värdighet och ha tillgång till formell skolgång.
Personer som lever med funktionsnedsättning ska genom projektet bli produktiva genom inkomstbringande aktiviteter. Mer än 70% av eleverna, speciellt flickor, ska avsluta primär och sekundärskolan. Samhället (även föräldrar) ska respektera barn och vuxna som lever med funktionsnedsättning och deras rättigheter och avhålla sig från att diskriminera. De statliga aktörerna ska prioritera utbildning för alla genom att erbjuda den gratis.

7. NEPAL.2014-12-15 – 2018-12-31 (250000kr)
Hälsa och Sexualundervisning för ungdomar.
Målet för insatsen är att öka ungdomars kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa så att de kan leva hälsosamma liv, utmana skadliga traditioner och utnyttja hälsovården. Föräldrar ska få bättre förståelse för ungdomars behov och rättigheter. Kyrkor och samarbetsorganisationers engagemang för SRH-frågor (Sexual & Reproductive Health) ska öka och deras engagemang för att utmana skadliga traditioner och främja jämställdhet ska stärkas. Hälsovårdspersonal kommer att få ökade kunskaper hur de kan anpassa vården till ungdomar. Skolor ska få stärkt kapacitet att ge SRH information.

8. ETIOPIEN. 2013-06-15 – 2016-06-14 (633760kr)
Integrerat byutvecklingsprojekt.
Att bidra till ett mer dynamiskt, kapacitetsstärkt och mobiliserat närsamhälle som bygger upp sitt eget sociala, ekonomiska och mänskliga kapital för att uppnå förbättrad tryggad tillgång till mat och försörjning. Det innebär ökad avkastning, ökad effektivitet, diversifierad försörjning, förändrad attityd till miljöfrågor och förbättrad närmiljö samt minskad behov av mathjälp utifrån

9. DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO. 2015-04-01 – 2017-12-31 (875000kr)
Miljöprogram.
Individuell nivå:
55.000 elever utbildas från miljöhandböcker som ska distribueras och spridas i skolor
Civila samhället:
-Aktörer i det civila samhället utbildade och motiverade att positivt förändra sina attityder gentemot miljöfrågor och naturresurser.
-Minst 20 ton kompost årligen produceras av varje demonstrationsplats .
-50 bondeledare bedriver hållbart jordbruk och producerar biologisk kompost
-20 bondeledare producerar och använder biogas
-4 demonstrationsgårdar producerar biogas och biologisk kompost
-50 lärare har kompetens att effektivt använda handböckerna i undervisningen

10. KENYA. 2015-04-01 – 2018-04-01 (600000kr)
Röstbärande – kvinnlig könsstympning. Förebyggande hälsovård/skadliga kulturella traditioner.
Genom insatsen kommer man minska FGM (Female genital mutilation) i målområdet genom att ändra attityder och kunskaper kring FGM på ett kulturellt anpassat och hållbart sätt. Påverkansarbete mot traditionella ledare, föräldrar, män/pojkar och även mot flickorna själva kompletteras av att man bl.a. stärker flickors rätt till utbildning och försörjning.